รับแปลภาษาเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย[4]หรือ (ภาคกลางตอนบน ตามการแบ่งกลุ่มจังหวัดเดิม) มีพื้นที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มีประชากร 978,372 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ และมีเขตเทศบาลเมื […]