รับแปลภาษาเชียงใหม่

เชียงใหม่ (ไทยถิ่นเหนือ: เจียงใหม่) เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22,311 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีประชากรราว 1.79 ล้านคน มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ เชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอ […]