รับแปลภาษาแพร่

แพร่ (ไทยถิ่นเหนือ: แป้) เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตนครรัฐอิสระขนาดเล็ก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา โดยมีทิวเขาล้อมรอบ และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม การก่อตั้งชุมชนจากการศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่จ […]