Slide Background

ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศ

บริการล่ามแปลภาษาต่างๆมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

บริการ ล่ามแปลภาษา
มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก
ล่ามภาษาจีนล่ามจีนกลาง,ล่ามภาษาสเปน,ล่ามฝรั่งเศส,ล่ามภาษาญี่ปุ่น,ล่ามภาษาอังกฤษ เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างๆ เช่น ภาษา จีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาเยอรมัน,ภาษาเปน,ภาษาฝรั่งเศส เรามีบริการ จัดส่งล่ามแปลเอกสารและ จัดหาล่ามแปลภาษา เฉพาะงานคุณภาพ ราคาประหยัด พร้อมรับรองคุณภาพ
Slide Background

ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศ

บริการล่ามแปลภาษาต่างๆมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

บริการ ล่ามแปลภาษา
มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก
ล่ามภาษาจีนล่ามจีนกลาง,ล่ามภาษาสเปน,ล่ามฝรั่งเศส,ล่ามภาษาญี่ปุ่น,ล่ามภาษาอังกฤษ เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างๆ เช่น ภาษา จีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาเยอรมัน,ภาษาเปน,ภาษาฝรั่งเศส เรามีบริการ จัดส่งล่ามแปลเอกสารและ จัดหาล่ามแปลภาษา เฉพาะงานคุณภาพ ราคาประหยัด พร้อมรับรองคุณภาพ
Slide Background

ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศ

บริการล่ามแปลภาษาต่างๆมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

บริการ ล่ามแปลภาษา
มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก
ล่ามภาษาจีนล่ามจีนกลาง,ล่ามภาษาสเปน,ล่ามฝรั่งเศส,ล่ามภาษาญี่ปุ่น,ล่ามภาษาอังกฤษ เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างๆ เช่น ภาษา จีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาเยอรมัน,ภาษาเปน,ภาษาฝรั่งเศส เรามีบริการ จัดส่งล่ามแปลเอกสารและ จัดหาล่ามแปลภาษา เฉพาะงานคุณภาพ ราคาประหยัด พร้อมรับรองคุณภาพ

เปิดให้บริการล่ามแปลภาษาต่างๆมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

SMDTranslation ล่ามแปลภาษา

บริการล่ามแปลภาษา ล่ามภาษาจีนล่ามจีนกลาง,ล่ามภาษาสเปน,ล่ามฝรั่งเศส,ล่ามภาษาญี่ปุ่น,ล่ามภาษาอังกฤษ เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างๆ เช่น ภาษา จีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาเยอรมัน,ภาษาเปน,ภาษาฝรั่งเศส เรามีบริการ จัดส่งล่ามแปลเอกสารและ จัดหาล่ามแปลภาษา เฉพาะงานคุณภาพ ราคาประหยัด พร้อมรับรองคุณภาพ

บริษัทเราคือผู้นำในด้านงานล่ามแปลภาษาให้บริการล่ามภาษาต่างๆ อาทิเช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมันภาษาอิตาลี ภาษารัสเซีย และภาษาอื่นๆทั่วโลก

โดยเรามีการเน้นถึงคุณภาพงานเป็นสำคัญควบคู่กับการให้บริการที่ตรงต่อเวลา
ในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าซึ่งเรายึดถือเป็นหลักปฏิบัติเสมอมาดังปณิธานของเราคือ
งานล่ามคุณภาพ แปลได้ 3 ภาษาในราคาที่สมเหตุสมผล

บริการล่ามแปลภาษา

SMDTranslation ล่ามแปลภาษา

เปิดให้บริการล่ามแปลภาษาต่างๆมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี เรามีความภาคภูมิใจที่ล่ามแปลภาษาทั้งหมดของเราได้รับความไว้วางใจ ให้ดำเนินการงานล่ามแปลภาษามาอย่างหลากหลายทั้งล่ามตัวต่อตัว ล่ามกระซิบ ล่ามในห้องประชุมล่ามษาต่างๆให้กับทั้งหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนจำนวนมาก ทั้งในและต่างประเทศ

ทีมล่ามของ SMDTranslation ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งสวนใหญ่เป็นเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การด้านล่ามแปลภาษามายาวนาน โดยเรามีฐานลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเราเป็นจำนวนมากทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศมากกว่า 50 ประเทศ 6 ภูมิภาคทั่วโลก

สิ่งที่ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในการใช้บริการล่ามแปลภาษาของ SMDTranslation

 • เราดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 10 ปีทำให้เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านงานล่ามแปลภาษาโดยเฉพาะ และสามารถรองรับงานได้ในทุกรูปแบบ อาทิเช่นล่ามกระซิบ ล่ามโรงงานล่ามแปลคู่ภาษาอื่นๆด้วย เช่น ญี่ปุ่น-อังกฤษ , จีน-อังกฤษ เป็นต้น
 • ทีมงานล่ามแปลภาษาของเรามีความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านงานล่าม มาเป็นเวลานานและผ่านการคัดเลือกคัดกรองจากบริษัทมาเป็นอย่างดีทำ ให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของเราได้
 • เรามีล่ามแปลภาษาที่มีความสามารถที่หลากหลายรองรับงานได้ในทุกรูปแบบ
 • การบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และตรงต่อเวลา เพราะเราตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญในการทำงาน
 • รายงานการประชุม รายงานการสัมนา งบการเงิน ปิดงบ รายงานประจำปี
 • ราคาที่คุ้มค่าลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการกะบเราจะได้รับงานล่ามแปลภาษา ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล

บริการล่ามภาษาคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานล่ามโดยเฉพาะ เราสามารถรองรับงานล่ามได้ในหลากหลายภาษาและครอบคลุมทุกประเภทงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ส่วนงานที่รองรับ

 • ล่ามเชิงธุรกิจทั่วไป เช่น การนำเสนอสินค้าต่างๆ การเจรจาธุรกิจ การประชุมสัมมนา ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น
 • ล่ามส่วนตัว
 • ล่ามกระซิบ
 • ล่ามฉับพลัน
 • ล่ามการทูต
 • ล่ามเฉพาะทางต่างๆ เช่น การแพทย์ สถาปัตยกรรม เป็นต้น
 • ล่ามกฎหมาย
 • ล่ามเชิงท่องเที่ยง หรืองานบันเทิง งาน Event ต่างๆ
 • ล่ามงานส่วนราชการ
 • อื่นๆ

การประเมินค่าบริการของเรา

 • ค่าบริการล่ามภาษา ขึ้นอยู่กับชนิดของภาษา ประเภทของงาน และระยะเวลาการใช้บริการ
 • ค่าที่พัก ประเมินราคาตามสถานที่นั้นๆ
 • ค่าเดินทาง ประเมินตามระยะทาง
 • อื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ค่าอาหาร

ราคาค่าล่ามแปลทั่วไป

ล่ามภาษาอังกฤษ
เริ่มต้นที่
3,500
ครึ่งวัน

ราคา/วัน

4,500

ล่ามภาษาจีน
เริ่มต้นที่
4,500
ครึ่งวัน

ราคา/วัน

5,500

ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เริ่มต้นที่
4,500
ครึ่งวัน

ราคา/วัน

6,000

ล่ามภาษาอื่นๆ
เริ่มต้นที่
4,500
ครึ่งวัน

ราคา/วัน

6,000

ระยะเวลาและการทำงานของล่าม

 • ระยะเวลาการทำงานครึ่งวัน คือ เวลาเริ่มงานจนถึงเวลาเลิกงาน โดยรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการทำงานเต็มวัน คือ เวลาเริ่มงานจนถึงเวลาเลิกงาน โดยรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง
 • กรณีที่ท่านต้องการล่ามเดินทางไปต่างจังหวัด ทางเราจะนับชั่วโมงของการเริ่มเดินทางไปของล่ามรวมเป็นชั่วโมงการทำงานด้วย ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือจัดเตรียมเรื่องการเดินทางและที่พัก สำหรับการทำงานของล่าม

" กรณีค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการล่าม ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เองหรือต้องการให้ทางเราเป็นผู้รับผิดชอบ ทางเราจะทำการรวมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปกับค่าบริการล่าม "

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

SMDTranslation

ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศ

ศูนย์แปลภาษานานาชาติ

เราพร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน และภาษาอื่นๆ เรามีความเชี่ยวชาญด้านภาษา ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีและมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม พร้อมทีมงานนักแปลเจ้าของภาษาทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมดูแลงานของท่านได้เป็นอย่างดี และส่งงานตรงเวลา

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการล่ามแปลภาษา

เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างๆ เช่น ภาษา จีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาเยอรมัน,ภาษาเปน, ภาษาฝรั่งเศส เรามีบริการ จัดส่งล่ามแปลเอกสารและ จัดหาล่ามแปลภาษา เฉพาะงานคุณภาพ ราคาประหยัด พร้อมรับรองคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการรับพิมพ์งาน

บริการรับพิมพ์งาน พิมพ์เอกสาร พิมพ์บทความ ภาษาจีนทุกประเภท ทั้งแบบตัวเต็ม แบบตัวย่อหรือแบบมี พินอิน ( pinin ) ประกอบ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา หรือองค์กรหน่วยงานต่างๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทที่ให้ความไว้วางใจเรา

ขอขอบคุณลูกค้าให้ความไว้วางใจบริการล่ามแปลภาษาของเรา